Política de Qualitat

El control de qualitat és una de les directrius bàsiques del nostre funcionament, entenent que és la base d’un bon servei de Vending. Els nostres clients saben de nosaltres el que els nostres serveis i productes els transmeten, i el fet de disposar del  CERTIFICAT ISO  9001 i constar  degudament inscrits  i validats al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC), demostra el compromís d’AUTOMÀTIC F. COMPANY SL amb la prestació d’un servei  integral  de  Vending  de  qualitat.

Amb la idea de oferir un servei de qualitat als nostres clients, i garantir una resposta adequada als requeriments de la resta de PARTS INTERESSADES, disposem de un Sistema de Gestió amb un compromís de :

  • Millora continua dels nostres serveis buscant augmentar el nivell de qualitat ofert als nostres clients, a la vegada que , ens diferenciem de la competència (lleial i deslleial) amb la professionalització dels nostres professionals i un reconeixements acreditats dins el Sector del Vending.
  • Compliment dels requeriments aplicables a la nostra activitat.

Així doncs,  el nostre  control de qualitat comença  ja  en la selecció dels nostres PROVEÏDORS, els quals son avaluats individualment i de forma periòdica per tal que s’ajustin sempre als requisits preestablerts pels nostres clients, valorant però no només qüestions de qualitat i rendibilitat, sinó també criteris de comerç just i atenció social.

 

Igualment, el control de qualitat s’estén a les nostres instal·lacions  d’Aiguafreda, on apliquem els més innovadors RECURSOS MATERIALS al nostre abast  per  mantenir  sempre  un  òptim  procés  d’identificació,  preservació  i manteniment dels nostres productes, no sols al nostre magatzem sinó també durant el seu transport fins a les màquines automàtiques i fins i tot una vegada col·locats a l’interior d’aquestes. Els nostres equips incorporen la tecnologia més  avançada  en  quant  al  control  de  temperatures,  sistemes  de  pagament, elaboració de les begudes calentes i dispensació dels productes, disposant totes elles de filtres d’aigua que n’alliberen el clor i la calç. Així també, el nostre software informàtic ens permet un control exhaustiu i immediat dels nostres processos, registrant de forma automàtica qualsevol incidència i permetent així una resposta també immediata que solucioni qualsevol demanda dels nostres clients.

 

El  nostre  PERSONAL,  degudament  format  en  la  manipulació  de  productes alimentaris, pretén oferir sempre un servei personalitzat i de qualitat. Per AUTOMÀTIC F. COMPANY SL la formació d’un grup de professionals especialistes en cadascun dels sectors de la nostra activitat, ens permet ajustar-nos a les demandes i necessitats de cadascun dels nostres clients, oferint un tracte el més professional i resolutiu possible. Disposem d’un  ampli nombre de treballadors encarregats de la reposició diària de productes a les nostre màquines automàtiques de conformitat a unes rutes preestablertes i definides segons criteris d’atenció al client i rendibilitat; així com d’un Servei  Tècnic  que  resoldrà  permanentment  i  amb  immediatesa  les  possibles incidències que sorgeixin a les nostres màquines; i d’un Servei Comercial i d’Atenció al Client que vetllarà sempre per satisfacció dels nostres clients; a més, és clar, del nostre personal administratiu que gestiona i controla, des de la nostra seu central, la coordinació dels restants processos i que estarà sempre encantat d’atendre’l quan Vè. ho desitgi.

L’eficàcia, assoliment i compliment d’aquesta Política de Qualitat exigeix la integració activa de tot l’equip humà de l’empresa, per la qual cosa la Direcció considera prioritàries la MOTIVACIÓ, FORMACIÓ I DISPOSICIÓ DELS RECURSOS per a la prestació d’un SERVEI DE QUALITAT.

AIGUAFREDA

11 de Juny del 2018

GERÈNCIA

 


 

 

El control de calidad es una de las directrices básicas de nuestro funcionamiento, entendiendo que es la base de un buen servicio de Vending. Nuestros clientes saben de nosotros lo que nuestros servicios y productos les transmiten, y el hecho de disponer del CERTIFICADO ISO 9001 y constar debidamente inscritos y validados en el Registro Sanitario de Industrias y Productos Alimentarios de Cataluña (RSIPAC), demuestra el compromiso de AUTOMÁTIC F. COMPANY SL con la prestación de un servicio integral de Vending de calidad.

Con la idea de ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes, y garantizar una respuesta adecuada a los requerimientos del resto de PARTES INTERESADAS, disponemos de un Sistema de Gestión con un compromiso de:

  • Mejora continua de nuestros servicios buscando aumentar el nivel de calidad ofrecido a nuestros clientes, a la vez que nos diferenciamos de la competencia (leal y desleal) con la profesionalización de nuestros profesionales y un reconocimiento acreditados dentro del Sector del Vending.
  • Cumplimiento de los requerimientos aplicables a nuestra actividad.

Así pues, nuestro control de calidad comienza ya en la selección de nuestros PROVEEDORES, los cuales son evaluados individualmente y de forma periódica para que se ajusten siempre a los requisitos preestablecidos por nuestros clientes, valorando pero no sólo cuestiones de calidad y rentabilidad, sino también criterios de comercio justo y atención social.

Igualmente, el control de calidad se extiende en nuestras instalaciones de Aiguafreda, donde aplicamos los más innovadores RECURSOS MATERIALES a nuestro alcance para mantener siempre un óptimo proceso de identificación, preservación y mantenimiento de nuestros productos, no sólo en nuestro almacén sino también durante su transporte hasta las máquinas automáticas e incluso una vez colocados en el interior de estas. Nuestros equipos incorporan la tecnología más avanzada en cuanto al control de temperaturas, sistemas de pago, elaboración de las bebidas calientes y dispensación de los productos, disponiendo todas ellas de filtros de agua que liberan el cloro y la cal. Así también, nuestro software informático nos permite un control exhaustivo e inmediato de nuestros procesos, registrando de forma automática cualquier incidencia y permitiendo así una respuesta también inmediata que solucione cualquier demanda de nuestros clientes.

Nuestro PERSONAL, debidamente formado en la manipulación de productos alimenticios, pretende ofrecer siempre un servicio personalizado y de calidad. Para AUTOMÁTIC F. COMPANY SL la formación de un grupo de profesionales especialistas en cada uno de los sectores de nuestra actividad, nos permite ajustarnos a las demandas y necesidades de cada uno de nuestros clientes, ofreciendo un trato lo más profesional y resolutivo posible. Disponemos de un amplio número de trabajadores encargados de la reposición diaria de productos en nuestras máquinas automáticas de conformidad a unas rutas preestablecidas y definidas según criterios de atención al cliente y rentabilidad; así como de un Servicio Técnico que resolverá permanentemente y con inmediatez las posibles incidencias que surjan en nuestras máquinas; y de un Servicio Comercial y de Atención al Cliente que velará siempre por satisfacción de nuestros clientes; además, claro, de nuestro personal administrativo que gestiona y controla, desde nuestra sede central, la coordinación de los restantes procesos y que estará siempre encantado de atenderle cuando Vd. lo desee.

La eficacia, logro y cumplimiento de esta Política de Calidad exige la integración activa de todo el equipo humano de la empresa, por lo que Dirección considera prioritarias la MOTIVACIÓN, FORMACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS para la prestación de un SERVICIO DE CALIDAD.

AIGUAFREDA

11 de Junio ​​de 2018

GERENCIA