Política de Privacitat de Dades

Denominació Social: AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL

Domicili Social: CARRETERA DE RIBES, 158 – 08591 AIGUAFREDA (BARCELONA)

Nº d’Id: B-60364478

Registre Mercantil de Barcelona, Tom 26077, Llibre 99422, Foli 0137, Inscripció 1ra.

E-mail: ac@automaticcompany.com

Nom del domini: www.automaticcompany.com

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL amb les següents finalitats:

 1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, sempre que s’hagi autoritzat prèviament mitjançant la marcació de la casella d’autorització al formulari web. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL
 2. Realitzar estudis estadístics.
 3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL
 4. Enviament de la newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin.

AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Complimentant i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

Totes les dades sol·licitades a través de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviantt una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu D.d’I. A través dels següents mitjans:

 1. E-Mail: ac@automaticcompany.com
 2. Correu Postal: CARRETERA DE RIBES, 158 – 08591 AIGUAFREDA (BARCELONA).
 3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: ac@automaticcompany.com

D’igual forma, AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOG

Si vols participar als nostres blocs, hauràs d’acceptar aquestes normes:

1.- Responsabilitat de l’Usuari. En participar als blocs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis, garantint a AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.

En el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blocs.

I s’eximeix a AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

2.- L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blocs.

3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.

4.- AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blocs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5.- AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL no és responsable d’allò publicat als blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6.- AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blocs de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7.- En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL, a través del correu electrònic ac@automaticcompany.com  indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, per a què AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL pugui moderar o eliminar els mateixos.

8.- L’usuari mantindrà indemne a AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blocs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blocs de la web.

SEGURETAT

AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL.

Els continguts proporcionats per AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint, a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar incorrectament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.

 

 


 

 

Denominación Social: AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL

Domicilio Social: CARRETERA DE RIBES, 158 – 08591 AIGUAFREDA (BARCELONA)

NIF: B-60364478

Registro Mercantil de Barcelona, en el Tomo 26077, Libro 99422, Folio 0137, Inscripción 1ª.

E-mail: ac@automaticcompany.com

Nombre de dominio: www.automaticcompany.com

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) su normativa de desarrollo, y la LSSICE 34/2002, de 11 de julio, de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y 6 de la LOPD, informa a todos los usuarios que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán incorporados en un fichero automatizado que se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos.

Los usuarios, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL para realizar las siguientes finalidades:

 1. Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, comunidades sociales o cualesquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones comerciales, siempre y cuando se haya autorizado previamente mediante la marcación de la casilla de autorización en el formulario web. Dichas comunicaciones comerciales serán relacionadas sobre productos o servicios ofrecidos por, AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL así como por parte de los colaboradores o partners con los que éste hubiera alcanzado algún acuerdo de promoción comercial entre sus clientes. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales. En todo caso las comunicaciones comerciales serán realizadas por parte de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL y serán de productos y servicios relacionados con el sector de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL
 2. Realizar estudios estadísticos.
 3. Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición del usuario en AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL
 4. Envío de la newsletter a aquellos usuarios que se suscriban.

AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceras compañías, y que siempre que fuera a realizarse algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se solicitaría el consentimiento expreso, informado, e inequívoco por parte de los titulares.

Mediante la cumplimentación y envío de los correspondientes formularios de esta web, el Usuario acepta y autoriza que sus datos personales sean objeto de tratamiento automatizado por parte de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL. En caso que Ud. incluya en los formularios de esta web, datos de carácter personal titularidad de terceras personas deberá, con carácter previo a su inclusión, obtener su consentimiento e informarle de los extremos contenidos en los párrafos anteriores. En el supuesto que se produzca una transferencia internacional de datos, el usuario deberá aceptar la casilla con esa finalidad de manera expresa.

Todos los datos solicitados a través de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos, AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL no garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades.

AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL garantiza en todo caso al usuario el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios:

 1. E-Mail: ac@automaticcompany.com
 2. Correo Postal: CARRETERA DE RIBES, 158 – 08591 AIGUAFREDA (BARCELONA)
 3. Del mismo modo, el usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios de suscripción facilitados enviando un correo electrónico a: ac@automaticcompany.com

Del mismo modo, AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización necesaria para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO DEL BLOG

Si quieres participar en nuestros blogs, tendrás que aceptar estas reglas:

1.- Responsabilidad del Usuario. Al participar en los blogs de la web eres el único responsable de los mensajes que difundas a través de aquellos, garantizando a AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL la total indemnidad frente cualquier reclamación que pudiera planteársele por tales conceptos.

En caso de que los mensajes contengan material protegido por derechos de propiedad intelectual o industrial, el usuario garantiza que es su propietario o cuenta con la autorización del propietario para difundirlo en los Blogs.

Y se exime a AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL de cualquier reclamación de terceros que se planteara por tales conceptos.

 1. El usuario deberá, antes de publicar un mensaje, elegir el blog apropiado. Aquellos mensajes que no se ajusten a la temática del blog podrán ser eliminados. Está totalmente prohibido publicar promociones y enlaces de ofertas comerciales, publicidad, material promocional, cartas cadena ni cualquier actividad promocional directa o indirecta o cualquier otro tipo de comentario que no se ajuste al normal desarrollo de los temas de los blogs.
 1. El usuario deberá respetar al resto de usuarios. El usuario debe ser tolerante y respetuoso con los mensajes y opiniones de los demás usuarios. Se podrán suprimir aquellos mensajes que puedan ser considerados lesivos contra los derechos de terceros o que atenten contra el desarrollo pacífico de los blogs.
 1. AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL se reserva el derecho de reproducir, modificar, o difundir los mensajes publicados en los blogs de la web conforme a los términos y medios convenientes sin que por ello corresponda al usuario ningún tipo de compensación.
 1. AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL no es responsable de lo publicado en los blogs de la web ni garantiza la veracidad o exactitud de ninguna información publicada en los mismos. Corresponde al usuario remitente de los mensajes o informaciones la responsabilidad sobre su contenido.
 1. AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL no garantiza la disponibilidad ni continuidad del servicio de blogs de la web, pudiendo modificarlo, suspenderlo o eliminarlo de la web sin previo aviso, en cualquier momento.
 1. En el caso de que un usuario pueda verse afectado por actuaciones ilegales, o detecte un mal uso de los blogs de la web por parte de otros usuarios, podrá ponerlo en conocimiento de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL, a través del correo electrónico ac@automaticcompany.com, indicando en la referencia del asunto “moderación de blogs”, para que AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL pueda moderar o eliminar los mismos.
 1. El usuario mantendrá indemne a AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL frente a cualquier reclamación que pudiera presentársele por los mensajes que el usuario haya difundido en los blogs o por cualquier otra conducta vinculada o derivada de la utilización por el usuario de los blogs de la web.

SEGURIDAD

AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptada en la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efectos de la correspondiente autenticación de los controles de acceso.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Esta web es propiedad de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL Los derechos de Propiedad Intelectual y derechos de explotación y reproducción de esta web, de sus páginas, pantallas, la Información que contienen, su apariencia y diseño, así como los vínculos (“hiperlinks”) que se establezcan desde ella a otras páginas web de cualquier sociedad filial y/o dominada de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL, son propiedad exclusiva de ésta, salvo que expresamente se especifique otra cosa. Cualquier denominación, diseño y/o logotipo, así como cualquier producto o servicio ofrecidos y reflejados en esta página web, son marcas debidamente registradas por AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL, por sus sociedades filiales y/o dominadas o por terceros. Cualquier uso indebido de las mismas por personas diferentes de su legítimo titular y sin el consentimiento expreso e inequívoco por parte de éste podrá ser denunciado y perseguido a través de todos los medio legales existentes en el Ordenamiento Jurídico español y/o comunitario.

Los derechos de propiedad intelectual y marcas de terceros están destacados convenientemente y deben ser respetados por todo aquél que acceda a esta página, no siendo responsabilidad de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL el uso que el usuario pueda llevar a cabo al respecto, recayendo la responsabilidad exclusiva en su persona.

Sólo para uso personal y privado se permite descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de esta web. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información, contenido o advertencias de esta web sin la previa autorización por escrito de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL.

Los contenidos suministrados por AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL están sujetos a los derechos de propiedad intelectual e industrial y son titularidad exclusiva de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL o de las personas físicas o jurídicas que se informe. Mediante la adquisición de un producto o servicio, AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL no confiere al adquirente ningún derecho de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre el mismo, reservándose AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL todos estos derechos. La cesión de los citados derechos precisará el previo consentimiento por escrito por parte del titular de los mismos, de manera que el cliente no podrá poner a disposición de terceras personas dichos contenidos.

La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido en AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL, a sus gráficos, logotipos, diseños, imágenes y códigos fuente utilizado para su programación.

AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL ha obtenido la Información y los materiales incluidos en la web de fuentes consideradas como fiables y, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que la información contenida sea la correcta, AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL no puede garantizar que en todo momento y circunstancia dicha información sea exacta, completa, actualizada y, consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera. AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL declina expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la Información contenida en las páginas de esta web.

AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL se reserva la facultad de modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido de la web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin necesidad de previo aviso. Ésta, en ningún caso, asume responsabilidad alguna como consecuencia de la incorrecta utilización de la web que pueda llevar a cabo el usuario, tanto de la información como de los servicios en ella contenidos.

En ningún caso AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL, sus sucursales y/o centros de trabajo, sus directores y/o apoderados, empleados y, en general, el personal autorizado serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, tanto si proceden, directa o indirectamente, del uso y/o difusión de la web o de la Información adquirida o accedida por o a través de ésta, o de sus virus informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión o de fallos en la línea en el uso de la web, tanto por conexión directa como por vínculo u otro medio, constituyendo a todos los efectos legales un aviso a cualquier usuario de que estas posibilidades y eventos pueden ocurrir.

AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL no se hace responsable de las webs no propias a las que se pueda acceder mediante vínculos o enlaces (“links”) o de cualquier contenido puesto a disposición de terceros. Cualquier uso de un vínculo o acceso a una web no propia será realizado por voluntad y a riesgo y ventura exclusiva del usuario. AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL no recomienda ni garantiza ninguna de la/s Información/es obtenida/s por o a través de un vínculo, ni se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivado del uso o mal uso de un vínculo, o de la Información obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento de usar o usar mal un vínculo, tanto al conectar a la web de AUTOMÀTIC F. COMPANY, SL como al acceder a la información de otras webs desde la misma.

LEY APLICABLE

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman esta Política de Privacidad, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios de la presente web, será la ley española.